Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante – 19.11.2019 proba scrisă

Nr.12800/18.10.2019

A  N  U  N  Ț

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

–       Consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Autorizare, Înregistrare, TRACES și gestiunea activității de Import-Export.

 

Formular de înscriere la concurs

 

Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă și interviul.

Concursul se organizează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în data de 19.11.2019, ora 11.00 – proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:

–     selecţia dosarelor de înscriere;

–     proba scrisă

–     interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre, respectiv în perioada 18.10.2019-06.11.2019.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

–       adresa de corespondență: str.Liviu Rebreanu nr.98C,

–        telefon:0257280760,

–        fax:0257281925,

–        e-mail:office-arad@ansvsa.ro,

–       persoană de contact: Bac Maria Elisabeta – consilier Compartimentul Juridic și Resurse Umane .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1.    formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3;

2.    curriculum vitae, modelul comun european;

3.    copia actului de identitate;

4.    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5.    copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6.    copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7.    cazierul judiciar;

8.    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt:

1.    are cetăţenia română şi domiciliul în România;

2.    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3.    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

4.    are capacitate deplină de exerciţiu;

5.    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

6.    îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

7.    îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

8.    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

9.    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

–       studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice minimum 7 ani.

 

BIBLIOGRAFIE :

 1. Regulamentul (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, modificare a  Regulamentul  CE nr. 882 / 2002  privind organizarea si efectuarea controalelor oficiale;
 2. Regulamentul C.E. nr. 852/2004  privind regulile generale de igienă pentru alimente;
 3. Regulamentul C.E. nr. 853/2004  privind regulile specifice de igiena pentru alimentele de origine animală;
 4. Regulamentul  C.E. nr. 854/2004  care stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la  alimentele de origine animala;
 5. Regulamentul CE nr. 178/2002, de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
  alimentare
 6. Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală modificat cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106/2019.
 7. Ordinul ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală animală modificat cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 107/2019.
 8. Ordinul ANSVSA nr. 16 /2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.
 9. Ordinul ANSVSA nr. 44/2017 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
 10. Ordinul ANSVSA   Nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 11. Ordinul ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe.
 12. Ordinul ANSVSA nr. 256/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală
 13. ORDONANŢA   Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**), cu modificările și completările ulterioare.
 14. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată.

Atribuţiile postului:

ATRIBUȚII GENERALE :

1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;

2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;

3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;

4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;

5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;

6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;

7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;

8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;

9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;

10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A;

11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate;

12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;

13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;

14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;

15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;

16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;

17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;

18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;

20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;

21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;

22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;

23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;

24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;

25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.

26. Asigura implementarea sistemului de control intern/managerial în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi cu ”Codul controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice” aprobat de Ministerul Finanţelor Publice.   Solicitările Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al D.S.V.S.A. Arad, reprezintă sarcini de serviciu.

ATRIBUȚII SPECIFICE :

1. verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A., pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;

2. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante;

3. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare;

4. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;

5. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;

6. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;

7. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale D.S.V.S.A..

8. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;

9. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

10. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;

11. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun.

12. organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile de comerţ intracomunitar, import şi export de produse alimentare, produse medicinale veterinare, animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hranei pentru animale şi SNCU.

13. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

14. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

AGUD VIOREL