Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante

A   N   U   N   Ț

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante :

 • 2 funcții publice execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală.
 • 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului Identificare și Înregistrare Animale.
 • 1 funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Achiziții Investiții.

 

Formular de înscriere la concurs

 

Locație desfășurare concurs: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, str.Liviu Rebreanu nr.98C.

Concursul constă în următoarele etape:

– Selecţia dosarelor de înscriere la concurs (19.06.2019-25.06.2019);

– Susținerea probei scrise : în data de  01.07.2019, ora 10.00;

– Interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării  anunțului de organizare a concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv, în perioada 30.05.2019 – 18.06.2019, inclusiv, de luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, str.Liviu Rebreanu nr.98C, Cod poștal 310414, telefon 0257280760, fax:0257281925, e-mail: office-arad@ansvsa.ro, persoană de contact – consilier Coroi Nicoleta Elena – comp.Juridic și Resurse Umane.

Condiții de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice :

Pentru 2 funcții publice execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină veterinară.

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie: minim 7 ani.

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului Identificare și Înregistrare Animale :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de licență marketing, specializarea marketing.

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie : -.

Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului Identificare și Înregistrare Animale :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramura de știință științele pământului și atmosferei, domeniul de licență știința mediului, specializarea ecologie și protecția mediului.

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie : -.

Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Achiziții Investiții :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe juridice, domeniul de licență drept, specializarea drept.

 

Dosarul de inscriere la concurs :

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Bibliografie :

Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală :

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 2. LEGEA   Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare.
 3. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată.
 4. Ordinul ANSVSA Nr.35/2016 din 30 martie 2016, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Ordinul ANSVSA Nr. 136 din 16 iunie 2006 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul ANSVSA  Nr. 135 din 22 noiembrie 2010 – privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specifică, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Ordinul ANSVSA 21/2018 din 5 martie 2018 – pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul ANSVSA Nr.30 din 30 martie 2010 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul ANSVSA Nr. 63 din 10 octombrie 2012 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul ANSVSA Nr. 6 din 11 februarie 2010 – pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul ANSVSA Nr. 79 din 23 august 2005 – pentru aprobarea Normei metodologice de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică (normă Balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, câini şi dihori domestici pentru organizaţii, instituţii sau centre autorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Biroul Identificare și Înregistrare Animale :

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 2. LEGEA   Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare.
 3. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată.
 4. Ordinul ANSVSA Nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul ANSVSA Nr.67 din 26 octombrie 2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, cu modificările și completările ulterioare.
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.23 din 24 martie 2010, privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul MADR/ANSVSA Nr.248/79/2017 din 20 iulie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul ANSVSA Nr.106/2015 din 22 septembrie 2015, pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul Achiziții Investiții :

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 2. LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare.
 3. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI *** Republicată.
 4. LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. LEGEA Nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare.
 7. LEGEA Nr. 101/2016 din 19 mai 2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017, privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuții specifice, conform fișei postului :

I. Pentru 2 funcții publice execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală :

 1. răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 2. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de animale, circulaţia animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 3. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 4. controlează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, pe domeniul specific de activitate;
 5. întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea SNCU, în contextul mortalităţilor raportate şi le transmite Serviciului/Biroului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 6. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, inclusiv a farmacovigilenţei, de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 7. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul identificării şi înregistrării animalelor
 8. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor, zoonozelor, bunăstarea animalelor, nutriţia animalelor şi investigarea reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale;
 10. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 11. controlează în teren, conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de verificarea corectitudinii şi veridicităţii deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi acţiunile de identificare şi înregistrare, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislației în vigoare;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate potrivit Planului cifric anual, conform instrucţiunilor primite;
 14. răspunde de modul de realizare a activităţilor specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 15. monitorizează, verifică, urmăreşte şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;
 16. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.
 17. urmăreşte şi răspunde de întocmirea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 18. prelevează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare în cadrul acţiunilor de control oficial sau în cazul suspiciunilor de boală;
 19. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 20. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 21. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a D.S.V.S.A., precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 22. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă;
 23. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU cu excepţia celor din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 24. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control în domeniul sănătăţii şi bunăstării animale, a unităţilor farmaceutice veterinare şi unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 25. face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;
 26. asigură necesarul de resurse umane şi materialelor necesare acţiunilor de combatere a bolilor animalelor şi ia măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi;
 27. îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;
 28. controlează şi răspunde de implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 29. controlează şi răspunde de respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului şi în timpul uciderii;
 30. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor privind hrana pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 31. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 32. controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia animalelor din adăposturile de câini fără stăpân, a celor din grădini zoologice/ acvarii publice/ circuri/ pensiuni/canise/ pet-shop–uri, precum şi a animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale;
 33. verifică modul de aplicare a legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân;
 34. controlează, centralizează, verifică şi raportează la A.N.S.V.S.A. datele cu privire la numărul de câini înregistraţi, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, numărul fisei de adopţie, data vaccinării antirabice,data sterilizării, data predării cadavrelor către societăţile care execută incinerarea precum şi numele persoanelor care a instrumentat manoperele respective;
 35. implementează planurile de control privind activitatea de gestiune a câinilor fără stăpân;
 36. verifică planurile de gestiune a populaţiei de câini fără stăpâni elaborate şi aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
 37. verifică, pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. fezabilitatea planurile de acţiune elaborate privind gestionarea populaţiei câinilor fără stăpân;
 38. controlează completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A;
 39. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 40. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate;
 41. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 42. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 43. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul sănătăţii animale, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 44. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 45. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 46. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 47. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 48. La nivelul DSVSA Arad este persoana de contact, responsabilă al starii de sanatate al speciilor: pasari și albine și responsabil cu supravegherea si controlul bolilor: Influenta aviara, Salmonelozele aviare și Pseudopesta aviară.
 49. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

II. Pentru 2 funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului Identificare și Înregistrare Animale :

 1. emite, la cererea proprietarilor, pasapoarte pentru bovinele identificate si inregistrate si elibereaza pasapoartele emise catre proprietarii bovinelor;
 2. monitorizeaza, verifica si raspunde de activitatile referitoare la inregistrarea exploatatiilor si identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legislatiei in vigoare;
 3. raspunde la solicitarile altor structuri din cadrul institutiei sau ale A.N.S.V.S.A. precum si ale persoanelor fizice si juridice, privind domeniile de competenta, conform legislatiei in vigoare;
 4. verifică conformitatea datelor în deconturile privind manopera de realizare a acţiunilor din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare;
 5. verifică conformitatea datelor din facturi şi alte documente justificative, referitoare la taxe şi tarife aferente serviciului de control oficial din unităţi înregistrate/autorizate în domeniul siguranţei alimentelor;
 6. răspunde de verificarea asigurării corespondenţei în sistem electronic privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor;
 7. verifică datele introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare;
 8. analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale ANVSA, conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.

 

III. Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Achiziții Investiții :

 1. notifică structurile din cadrul D.S.V.S.A. cu privire la transmiterea solicitărilor necesarului de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi a preţului unitar/total al acestora, centralizează solicitările şi elaborează strategia anuală de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice, pentru activitatea proprie, pe baza necesităţilor transmise de structurile din cadrul D.S.V.S.A.;
 2. primeşte de la structurile de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. referatele de necesitate, însoţite de specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini, precum şi propunerile de desemnare, în funcţie de necesitate, a unor experţi cooptaţi, aprobate de conducerea D.S.V.S.A., pentru achiziţionarea acelor produse, servicii şi lucrări care vizează strict activitatea proprie structurii;
 3. elaborează, sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire, a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări;
 4. transmite către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice orice informaţie solicitată de aceasta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 5. realizează achiziţiile directe în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi în conformitate cu procedura specifică D.S.V.S.A.;
 6. întocmeşte şi înaintează spre semnare proiecte de acorduri-cadru şi de contracte pentru servicii, produse şi lucrări achiziţionate de D.S.V.S.A., necesare aparatului propriu al D.S.V.S.A.;
 7. urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică, necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii a D.S.V.S.A. şi asigură menţinerea unei legături permanente cu operatorii economici, parteneri de contracte, în vederea respectării obligaţiilor asumate prin contractele pentru care urmărirea derulării este de competenţa exclusivă a biroului;
 8. pune la dispoziţia comisiei de recepţie din cadrul D.S.V.S.A. documentele aferente pentru întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi avizarea acestora de către comisia de recepţie;
 9. elaborează, ori de câte ori este necesar, note justificative în vederea iniţierii achiziţiei publice, cu încadrarea în fondurile aprobate, şi le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite, în urma centralizării referatelor de necesitate întocmite de structurile din D.S.V.S.A.;
 10. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru programele cofinanţate, pe domeniul de competenţă;
 11. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.