Concurs pentru ocuparea pe durată determinată a unor funcţii contractuale – 24.09.2019 proba scrisă

Nr. 10649/03.09.2019

 

ANUNȚ CONCRUS

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată  a următoarelor funcţii contractuale:

 1. Conform Ordin ANSVSA nr.64/2007 – 10 posturi :
 • 2 posturi medic veterinar, gradul I.
 • 2 posturi medic veterinar, gradul III.
 • 6 posturi tehnician, treapta I.
 1. Conform Ordin ANSVSA nr.113/2008 – 3 posturi :
 • 3 posturi inginer, gradul II.
 1. Conform O.G. nr.42/2004 – 9 posturi :
 • 3 posturi inginer, gradul I.
 • 2 posturi medic veterinar, gradul I.
 • 1 post tehnician, treapta IA.
 • 1 post tehnician, treapta I.
 • 2 posturi muncitor calificat, treapta I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul-cadru, prevăzut în Anexa la HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice necesare participării la concurs :

 1. Conform Ordin ANSVSA nr.64/2007 – 10 posturi :
 • 2 posturi medic veterinar, gradul I – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea : medicină veterinară. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 7 ani. Experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală.
 • 2 posturi medic veterinar, gradul III – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea : medicină veterinară. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 1 an. Experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală.
 • 6 posturi tehnician, treapta I – condiții specifice: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani. Experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală.
 1. Conform Ordin ANSVSA nr.113/2008 – 3 posturi :
 • 3 posturi inginer, gradul II – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea : tehnologia prelucrării produselor agricole, tehnologie şi control  în alimentaţie publică şi turism. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 1 an. Experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine nonanimală.
 1. Conform O.G. nr.42/2004 – 9 posturi :
 • 3 posturi inginer, gradul I – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea : controlul şi expertiza produselor alimentare, tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 4 ani. Experiență în activitatea de laborator.
 • 2 posturi medic veterinar, gradul I – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea : medicină veterinară. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 7 ani. Experiență în activitatea de laborator.
 • 1 post tehnician, treapta IA – condiții specifice: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul/profilul agricol sau veterinar. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 7 ani. Experiență în activitatea de laborator.
 • 1 post tehnician, treapta I – condiții specifice: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul/profilul agricol sau veterinar. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 4 ani. Experiență în activitatea de laborator.
 • 2 posturi muncitor calificat, treapta I – condiții specifice: studii medii sau generale. Vechime în muncă – minim 7 ani.

 

Tipul probelor de concurs :

 1. Proba scrisă
 2. Interviul

 

Concursul se va organiza la sediul DSVSA Arad, str.Liviu Rebreanu nr.98C, conform următorului calendar :

– 17.09.2019, ora 17,00 – termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;

– 24.09.2019, ora 11,00 –  proba scrisă;

– Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a DSVSA Arad, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând site-ul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, str.Liviu Rebreanu nr.98C, telefon 0257 280760, interior 213.

BIBLIOGRAFIE :

Bibliografie pentru posturi conform Ordin ANSVSA nr.64/2007:

 1. Regulamentul (CE) 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Regulamentul (CE) 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Regulamentul (CE) 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Regulamentul (CE) 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse alimentare şi cu normele de sănătate a animalelor şi de bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Regulamentul (CE) 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentare.
 6. ORDIN 111 din 16 decembrie 2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografie pentru posturi conform Ordin ANSVSA nr.113/2006:

 1. Regulamentul (CE) 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. ORDIN 111 din 16 decembrie 2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Regulamentul (CE) 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse alimentare şi cu normele de sănătate a animalelor şi de bunăstarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Regulamentul (CE) 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentare.
 5. ORDIN 145 din 26 iunie 2007, privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
 6. ORDIN 772/68/859/442 din  8 august 2005, pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, cu modificările și completările ulterioare.
 7. ORDIN 113/2008 din 17 decembrie 2008, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografie pentru posturi conform O.G. nr.42/2004 :

 1. Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare –  Banu C., Violeta Nour,  Camelia Vizireanu, Musteaţă G., Doruleţ Răsmeriţă, Silvia Rubţov, Ed. Agir,  Bucureşti 2002.
 1. Boli infectioase ale animalelor – bacterioze. Coordonator Prof. dr. Radu Moga Manzat, Editura Brumar, Timisoara, 2001.
 2. Ordinul ANSVSA nr. 13/2005, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru, siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator, cu modificările și completările ulterioare.
 3. ORDIN  Nr. 145/2018 din 21 septembrie 2018, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic*).
 4. ORDIN  Nr. 35/2016 din 30 martie 2016,  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
 5. SR ISO 17025 – Managementul calitatii in laboratoare de încercari si etalonari.
 6. ORDIN   Nr. 114/2013 din 30 decembrie 2013, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
 7. Procedura operațională : Facilități și condiții de mediu. Gestionarea deșeurilor, cod PO01.
 8. Procedura : Bunele practici de laborator, cod PO11.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Agud Viorel