Examen de promovare în clasa a funcţionarilor publici – 15.10.2019

Nr. 11573/27.09.2019

 

A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în clasa a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 611/2008 din  4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

 

Data organizării examenului :

15.10.2019 , ora 10.00 – la sediul D.S.V.S.A. Arad, str.Liviu Rebreanu  nr.98 C.

 

Bibliografia pentru examen :

1. Legea finanţelor publice 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare.

5.  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice   Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile,  cu modificarile si completarile ulterioare – ANEXA 2.

6. HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

7. LEGE  Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

8. ORDONANŢA   Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**), cu modificările și completările ulterioare.

9. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Agud Viorel