Examen pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor publici – 28.10.2019 proba scrisa

Nr. 11574/27.09.2019

 

A N U N Ţ

 

privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional a funcţionarilor publici, în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Nr. 611/2008 din  4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

 

a)  Probele stabilite pentru examen

–     proba scrisă

–     proba interviului

b) Condiţiile de desfăşurare a examenului

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul D.S.V.S.A. Arad, str.Liviu Rebreanu  nr.98 C, şi conţine în mod obligatoriu:

–  adeverinţa eliberată de compartimentul de Juridic și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează ;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

– formularul de înscriere.

c) Data organizării examenului – proba scrisă :

28.10.2019 ora 10.00 – la sediul D.S.V.S.A. Arad, str.Liviu Rebreanu  nr.98 C.

Interviul se susține în în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Bibliografie:

1.    Manual operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană, Ediția a –II-a, 2018.

2.    Boli infectioase ale animalelor – bacterioze. Coordonator Prof. dr. Radu Moga Manzat, Editura Brumar, Timisoara, 2001.

3.    ORDIN Nr. 145/2018 din 21 septembrie 2018, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic.

4.    ORDIN Nr. 35/2016 din 30 martie 2016, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

5.    SR ISO 17025 – Managementul calitatii in laboratoare de încercari si etalonari.

6.    ORDONANŢA   Nr. 137/2000 din 31 august 2000    *** Republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**), cu modificările și completările ulterioare.

7.  Constituţia României, republicată.

 

Atribuții pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior din cadrul biroului Sănătate Animală :

1.    Efectuează controale oficiale prin stabilirea conformității documentelor cu probele recoltate în cadrul planurilor cifrice aprobate, probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol in Biroul Sănătate Animală din L.S.V.S.A.

2.    Evaluează conformitatea probelor cu legislația privind prelevarea, stabilește (prin consultări cu analiștii/șeful direct) conformitatea probelor și dispune respingerea probelor neconforme, conform procedurilor sistemului calității

3.    Întreprinde toate demersurile necesare pentru transmiterea electronică a informaţiilor necesare prin sistemul informatic LIMS şi pentru transmiterea probelor către laboratoarele din L.S.V.S.A. care efectuează analizele solicitate;

4.    Este responsabil de introducerea in LIMS a datelor pentru probele ce se trimit laboratoarelor la care L.S.V.S.A este arondat și comunică cu acestea pentru conformitatea documentelor.

5.    Imprimă şi transmite fişele de lucru conform fiecărei cereri de analize, transmite procesele verbale şi cererile de analize specialistului însărcinat cu taxarea şi redactarea buletinelor de analize, eliberează  sub semnatură, buletinele de analiză.

6.    Răspunde de înregistrarea informaţiilor aferente activităţilor specifice de laborator în cadrul sistemului electronic LIMS,  conform cu activitatea desfășurată

7.    Tehnoredactează buletinele de analiză, notează de mână numarul de anexe,  numărul de exemplare în care s-a tipărit buletinul și destinatarii,  şi se ocupă de semnarea BA de toate persoanele implicate pentru Biroul Sanatatea Animalelor; transmite laboratoarelor documentele de însoţire probe, după imprimarea BA, exportă şi salvează trimestrial, pe CD, BA generat de LIMS, raspunde de circuitul BA, de la tiparirea acestuia, pina la arhivarea în laborator (imperecheaza BA cu nota de insotire, duce BA la semnat, la toate persoanele responsabile si le preda la secretariatul institutiei pentru a fi semnate de conducatorul unitatii).

8.    Contribuie la stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind materiale necesare pentru recepția, depozitarea, identificarea și transportul probelor prelevate în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului de supraveghere şi control pe domeniul siguranța alimentelor.

9.    Participă la instruiri organizate de responsabilul cu calitatea.

10. Îşi desfăşoară activitatea conform cerinţelor ISO 17025  pentru asigurarea calităţii;

11. Răspunde de raportarea activităţilor realizate către conducerea D.S.V.S.A., către A.N.S.V.S.A. şi către laboratoarele naţionale de referinţă, conform instrucţiunilor primite;

12. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;

13. Inlocuieste pe dr. Ciochina Doru pentru atribuțiile acestuia, pentru care are competență.

14. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

15. Are atribuţii în  implementare SR EN ISO/CEI 17025 şi desfăşurarea activităţii laboratorului conform  acestui standard, după cum urmează:

·         Urmăreşte respectarea procedurilor generale, operaţionale şi specifice şi păstrează înregistrări în această privinţă;

·         Implementează şi menţine documentele sistemului calităţii la nivelul sau de activitate (proceduri, instrucţiuni de lucru etc);

·         Sesizează neconformităţile şi urmăreste stingerea lor

·         Respecta confidentialitatea incercarilor

·         Propune oportunităţi de îmbunătăţire a sistemului calităţii pe o strategie adecvată specificului laboratorului

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Agud Viorel